Flexibris sp. z o.o.

Szczegóły oferty

 

  Usługi studia

  Tłumaczenia


TŁUMACZENIE PISEMNE ««« powrót
 


CZĘŚĆ TECHNICZNA OFERTY
 |  CZĘŚĆ HANDLOWA OFERTY

CZĘŚĆ TECHNICZNA OFERTY

1. Przedmiot oferty:
- tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe)
- tłumaczenia pisemne specjalistyczne

   1.1 Tłumaczenia uwierzytelnione.
Flexibris Sp. z o.o. powierza je tłumaczom, wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości (art. 6. 2, ust. z dn. 25 list. 2004). Zgodnie z ustawą, jedna strona rozliczeniowa obejmuje 25 wierszy liczących po 45 znaków (1125 znaków ze spacjami). Tłumaczy przysięgłych wykonujących tłumaczenia na żądanie sądów, prokuratury, policji i jednostek administracji publicznej obowiązują stawki regulowane rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości (Dz. U. z 2005r.nr 15, poz. 131; Dz. U. z2007 r. nr 41, poz. 265). Ceny tłumaczeń uwierzytelnionych wykonywanych na zlecenie innych podmiotów są swobodnie ustalane na podstawie umowy ze zleceniodawcą lub zamawiającym (art.16. 1 ust. z dn. 25 list. 2004).

   1.2 Tłumaczenia pisemne specjalistyczne.
Realizowane są w oparciu o Bazę Danych Flexibris. Każdy z tłumaczy, zgodnie z umiejętnościami figuruje w jednej z trzech grup kompetencji: ekonomicznej, prawnej lub technicznej. W przypadku tłumaczeń z głównych języków europejskich na język polski, podział kompetencji jest szczególnie rozwinięty: umowy tłumaczą prawnicy, sprawozdania finansowe ekonomiści zaś teksty techniczne-inżynierowie. Tłumaczenia na język obcy realizowane są na z założenia język ojczysty tłumacza, chyba, że klient wyrazi zgodę na wykonanie tłumaczenia przez polskiego tłumacza na język obcy. Tłumacze współpracujący z Flexibris posiadają referencje instytucjonalne, krajowe lub zagraniczne.

2. Sposoby rozliczenia objętości tekstu.
Przez jedną stronę przeliczeniową rozumiemy 1500, 1600 lub 1800 znaków ze spacjami, stosownie do sposobu kalkulacji przyjętego przez Odbiorcę. Innym wariantem podstawy do rozliczeń jest stawka za tłumaczone słowo. Tabela przeliczeń cen w stosunku 1500/1600/1800/słowo znajduje się w części oferta handlowa-cennik.

3. Termin realizacji:
ustalany jest przy przyjmowaniu poszczególnego zamówienia. Przedstawiony na piśmie w kosztorysie, który jednocześnie pełni rolę wiążącej oferty handlowej. Po nawiązaniu stosunków handlowych kosztorys może być wysyłany elektronicznie.

4. Gwarancje jakości i finansowe:

   4.1 Jakość zapewnia działanie zespołowe, polegające na oddzieleniu procesu tłumaczenia od korekty i ostatecznej redakcji (weryfikacji) dokumentu. Metoda pozwala na osiągnięcie standardu jakości dokumentu określanego jako "do publikacji". W przypadku dokumentów do użytku wewnętrznego, procedury kontroli mogą zostać pominięte w celu obniżenia kosztów.

   4.2 Flexibris posiada poziom płynności finansowej pozwalający na rzetelną realizację zamówień.

5. Przesyłanie, przechowywanie i ochrona poufności dokumentów:
przetłumaczone dokumenty przekazywane są w formie papierowej lub elektronicznej. W celu zachowania poufności dokumentów istnieje możliwość otwarcia kodowanego katalogu na serwerze Flexibris. System ten pozwala na bezpośrednie pobieranie dokumentów z serwera bez konieczności korzystania z poczty elektronicznej. Zrealizowane tłumaczenia przechowywane są na dyskach CD lub serwerach Flexibris Sp. z o.o., lub w pamięci komputerów, o ile Zamawiający nie życzy sobie ich odesłania lub usunięcia. Decyzja o usunięciu dokumentów z pamięci komputerów Flexibris powinna być przekazana na piśmie.

6. Prawa autorskie.
Zakres praw autorskich reguluje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24, poz. 23 z póĄniejszymi zmianami). Zlecenia tłumaczeń materiałów przeznaczonych do dalszego obrotu handlowego są przedmiotem negocjacji dotyczących wyceny wartości praw autorskich.


TŁUMACZENIA PISEMNE CZĘŚĆ HANDLOWA OFERTY

1. Po otrzymaniu od Państwa zapytania ofertowego, które może być złożone przez telefon +(48)22 863 40 43, pocztą elektroniczną (info@flexibris.com) lub faksem +(48)22 863 88 48, otrzymacie od nas potwierdzenie otrzymania zapytania, oraz informację o technicznych możliwościach realizacji zamówienia.

2. Kolejnym etapem jest przesłanie przez nas faksem lub mailem wiążącej oferty/kosztorysu. Ażeby przyjąć ofertę, wystarczyć napisać na niej "akceptuję warunki", podpisać i odesłać nam faksem, lub pocztą elektroniczną.

3. Oferta zawiera cenę, czas i formę realizacji, warunki płatności oraz standardową, prostą w formie i treści umowę.

4. Wszystkie koszty realizacji i dostawy są zawarte w ofercie. Nie ma żadnych ukrytych opłat.

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych

1.Stawki bazowe za usługi tłumaczeń FLEXIBRIS j. obcy- j. polski podane ceny w złotych polskich
liczba znaków polskich cena netto cena brutto cena netto za słowo polskie
1800
90 109,8 0,33
1600
80 97,6 0,33
1500
75 91,5 0,33
2.Tłumaczenia j. polski-języki zachodnioeuropejskie oraz język obcy-język obcy tłumaczenia "native" realizowane w kraju docelowym, ceny w złotych polskich, dotyczy języków 15 krajów "starej Unii", Szwajcarii, Słowenii, Norwegii i Islandii
liczba znaków cena netto cena brutto cena netto za słowo
1800 120-180
146,4-219,6 0,4-0,6
1600 106,6-159,99 130,05-195,18 0,4-0,6
1500 100-150 122-183 0,4-0,6

Tłumaczenia na języki pozostałych krajów Europy: ceny jak za tłumaczenia na język polski (jak w pkt1)
Tłumaczenia na języki starej Unii wykonane w Polsce: ceny jak za tłumaczenia na język polski (jak w pkt1).
Cena usługi zawiera koszt korekty.
Niniejszy cennik ma charakter informacyjny. Do każdej usługi sporządzany jest odrębny kosztorys.

Cennik w pliku pdf do pobrania


 
 
 
SMS:
Orange T Plus  
 
info@flexibris.com  © flexibris- wszystkie prawa zastrzeżone
realizacja:Verakom
 
Flexibris sp. z o.o. | tel. (22) 863 40 43 e-mail: info@flexibris.com | ul. Fasolowa 49/14 02-482 Warszawa woj. mazowieckie | NIP: 5222736862